กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Raise blind ใน Poker ?

To raise without looking at your cards.