กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Royal cards ใน Poker ?

The Ten, Jack, Queen, King and Ace of each suit.