กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Second pair ใน Poker ?

A pair made with the second highest community card on the board.