กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Single-raised pot (SRP) ใน Poker ?

A pot where one player open-raised and was called preflop.