กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Suited ใน Poker ?

A pre-flop hand consisting of two cards of the same suit.