กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Three-bet pot (3BP) ใน Poker ?

A pot that was 3bet preflop. In other words, someone raised the open-raiser preflop.