กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Top pair ใน Poker ?

The highest one-pair hand available using community cards.