กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Uncapped ใน Poker ?

A range that includes the strongest hands. See capped.