กลับไปที่คำอธิบาย

คืออะไร Underpair ใน Poker ?

A pocket pair lower than the lowest ranking card on the board.